Profilaktyka zdrowia

PROFILAKTYKA ZDROWIA

Szanowni Państwo!

W związku ze zgłoszeniem przez Rodzica pojawiania się u jego dziecka wszawicy oraz realizując założenia szkolnego programu profilaktyki w zakresie promocji zdrowia i higieny osobistej, udostępniamy Państwu materiały związane ze sposobami zapobiegania wszawicy. Bardzo proszę o niezwłoczne sprawdzenie dzieciom głowy, zapoznanie się z zamieszczonym materiałem, a także - w razie konieczności - o podjęcie stosownych środków zaradczych przeciwdziałających wszawicy w szkole (zakup w aptece środków zwalczających wszy). Konieczna będzie również systematyczna kontrola głów dzieci przez Rodziców.
Tadeusz Baraniecki

Link do Głównego Inspektoratu Sanitarnego
https://liblink.pl/GmwJWEA7j6

PROCEDURA WSZAWICA

Szkoła Podstawowa im. Spadochroniarzy Wojska Polskiego w Babicach

Postępowanie w szkole w przypadku stwierdzenia występowania WSZAWICY:

 • Wychowawca/nauczyciel po otrzymaniu informacji, że uczeń ma wszy, zawiadamia rodziców o konieczności natychmiastowego podjęcia przez nich odpowiednich zabiegów higienicznych skóry głowy (zakup środków do zwalczania wszawicy w APTECE). W razie potrzeby rodzic z dzieckiem może zgłosić się do swojej pielęgniarki szkolnej. Natomiast jeżeli pielęgniarki szkolnej nie ma w danym dniu w gabinecie, to prosimy nie czekać na jej dyżur w szkole, tylko zgłosić się z problemem do swojej pielęgniarki rodzinnej, która pracuje razem z wybranym, przez rodziców dziecka, lekarzem rodzinnym.
 • Dyrektor Szkoły zarządza kontrolę (wykonywaną przez pielęgniarkę lub osobę upoważnioną); czystości skóry głowy wszystkich dzieci, grupie lub klasie oraz wszystkich pracowników szkoły lub placówki z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczaniu). Kontrola może zostać przeprowadzona z inicjatywy pielęgniarki lub higienistki szkolnej;
 • Pielęgniarka a w sytuacji braku pielęgniarki lub higienistki szkolnej w placówce opiekun dziecka/wychowawca klasy/ dyrektor zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie informuje dyrektora placówki o wynikach kontroli i skali zjawiska;
 • Dyrektor lub upoważniona osoba (nauczyciel lub opiekun) informuje rodziców o stwierdzeniu wszawicy w grupie dzieci, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników;
 • Jeśli rodzice zgłaszają trudności w przeprowadzeniu kuracji (np. brak środków na zakup preparatu), dyrektor szkoły lub placówki we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej udzielają rodzicom lub opiekunom niezbędnej pomocy;
 • Pielęgniarka lub higienistka szkolna po upływie 7-10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców
 • Jeśli zalecone działania okażą się nieskuteczne, pielęgniarka zawiadamia o tym dyrektora placówki w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia).
 • Rodzice powinni wiedzieć, że kontrola włosów dzieci powinna być nawykiem. Należy sprawdzać włosy dziecka co kilka dni, nie rzadziej niż raz w tygodniu. Należy uczyć dzieci i im przypominać, aby nie pożyczały do „przymiarki” czapek, szalików, szczotek do włosów innym dzieciom.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia z 16 stycznia 2018 roku (www.gov.pl/web/zdrowie/zdrowie-ucznia) pielęgniarka szkolna lub higienistka opiekuje się dziećmi i młodzieżą w szkole. Są to uczniowie od 6 do 19 roku życia (od rozpoczęcia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego do ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej). Do jej zadań należy:

 • wykonywanie testów przesiewowych (pomiary wzrostu i ciężaru ciała, badanie wzroku, słuchu, postawy ciała);
 • pomaganie uczniom, którzy mają problemy zdrowotne: w radzeniu sobie z chorobą lub niepełnosprawnością, w utrzymaniu kondycji fizycznej i samopoczucia, udzielanie porad dotyczących stylu życia, samoobserwacji i samo opieki;
 • wykonywanie zabiegów i procedur leczniczych zleconych przez lekarza;
 • udzielanie pomocy w nagłych wypadkach;
 • współpraca z dyrektorem szkoły i nauczycielami w sprawach dotyczących bezpieczeństwa uczniów, żywienia, warunków higienicznych w szkole oraz edukacji zdrowotnej,
 • prowadzenie profilaktyki próchnicy.

Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka

Stanowisko głównego inspektora sanitarnego

Dla rodziców_1

Dla rodziców_2

Dla rodziców_3

Dla rodziców_4

Sekretariat

Sekretariat czynny w godzinach:

Poniedziałek: 8:00 - 15:00
Wtorek:  8:00 - 15:00
Środa:  8:00 - 15:00
Czwartek:  8:00 - 15:00
Piątek:  8:00 - 15:00

Tel: 338430312 

Samorządowe Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim

bip

Jak do nas trafić?